👈 فروشگاه فایل 👉

تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال

مقدمه

امروزه شاهد اجراي ماهرانه و خارق العاده ورزشكاران برجسته در صحنه‌هاي ورزشي هستيم، نمايشي از قدرت، خلاقيت و هنر كه بي‌شك سوالات زيادي را در ذهن هر بيننده‌اي ايجاد مي‌كند. چگونه مي‌توان يك مهارت جديد را آموخت؟ چگونه اين مهارت‌ها پيشرفت مي‌كنند؟ و چگونه مي‌توان تا اين حد در اجراي مهارت‌ها پيشرفت كرد؟ پاسخ به اين سوالات مي‌تواند بسياري از نكات مبهم را روشن نمايد.

يكي از اهداف اصلي تربيت بدني، تسهيل فراگيري مهارت از طريق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربيت بدني همواره در تلاشند تا با معرفي روشهاي علمي جديد، توانائي معلمان و مربيان را در آموزش افزايش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حركتي طي سالها تحقيق و مطالعه سعي كرده‌اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و يادگيري مهارت‌ها را شناسائي كنند.

بدون شك يكي از مهمترين عوامل مؤثر در فرايند يادگيري، نمايش مهارت است. نمايش مهارت يكي از قدرتمندترين ابزارهايي است كه مربيان تربيت بدني از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به فراگير در يك زمان كوتاه استفاده مي‌كنند. معلم يا مربي تربيت بدني به اين دليل مهارت را نمايش مي‌دهد كه باور دارد فراگيران نسبت به توصيف كلامي از اين طريق، اطلاعات بيشتري را در زمان كوتاهي دريافت مي‌كنند. معمولاً يك الگوي ماهر به منظور آموزش مهارت حركتي جديد به فراگير مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در سالهاي اخير، نظريه پردازان يادگيري حركتي اين سوال را مطرح كرده‌اند كه آيا براي يادگيري مشاهده‌اي يك مهارت حركتي، الگوي ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لي و وايت ، 1990؛ پالاك و لي 1992). در اين ارتباط تحقيقات زيادي نيز انجام گرفته است.

براساس نتايج اين تحقيقات، درگير شدن مشاهده‌گر در فعاليت هاي شناختي الگوي در حال يادگيري ، يادگيري مهارت را تسهيل مي‌كند. طرفداران الگوي درحال يادگيري معتقدند كه الگوي ماهر به جاي توسعة چگونگي درك و شناخت از اجراي مهارت، تقليد از جراي مهارت را اجرا توسعه مي‌دهد. به اين دليل كه الگوي ماهر، اطلاعات بدون اشتباهي را به مشاهده‌گر ارائه مي‌كند، در حاليكه الگوي در حال يادگيري مشاهده‌گر را درگير فرايندهاي حل مسأله مي‌كند (8).

اخيراً، اين رويكرد آموزشي سوالاتي را در مورد استفاده ترجيحي از مدل ماهر در يادگيري مشاهده‌اي مطرح كرده است. ليكن يافته‌هاي تحقيقي در اين زمينه به نتايج قطعي و مسلمي دست نيافته است. بنابراين در اين تحقيق، سعي شده است كه تأثير سطح مهارت الگو را بر يادگيري يك مهارت حركتي مورد بررسي قرار دهد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و بيان مسأله..

مقدمه...

بيان مسأله......

ضرورت و اهميت تحقيق...

اهداف تحقيق.....

فرضيه‌هاي تحقيق..

پيش فرضهاي تحقيق...

محدوديت‌هاي تحقيق...

تعريف عملياتي متغيرها....

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق...

مقدمه......................

زمينة نظري موضوع تحقيق.....

اثر بخشي يادگيري مشاهده‌اي از ديدگاه دو نظريه يادگيري حركتي........

تبيينهاي اوليه اوليه از يادگيري مشاهده‌اي.............

تبيين ميلر و دلار......

توجيه بندورا از يادگيري مشاهده‌اي.....

تحليل اسكينر از يادگيري مشاهده‌اي...

مشاهدة نمايش چگونه بر يادگيري اثر مي‌گذارد؟..

عوامل مؤثر بر يادگيري مشاهده‌اي....

ويژگي‌هاي الگو..

ويژگي‌هاي نمايش......

ويژگي‌هاي مشاهده‌گر

توجيهات رشدي در الگودهي

پيشينه تحقيق...............

نتيجه‌گيري......................

فصل سوم: روش تحقيق..

روش تحقيق......................

جامعه تحقيق و آزمودنيها....

متغيرهاي تحقيق.................

ابزار اندازه‌گيري.....

روش جمع‌آوري اطلاعات..

نحوة اجراي آزمون ...

مراحل آزمون...

روشهاي آماري....................

فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آنها.......

تجزيه و تحليل توصيفي يافته‌ها........

تجزيه و تحليل استنباطي يافته‌ها..............

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري.......

خلاصه تحقيق.........

بحث و تفسير يافته‌ها .......

پيشنهادهاي پژوهشي......

فهرست منابع...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روش های تشخیص تقلبات شیر پاورپوینت با موضوع ماشین دایکست سروو با قابلیت صرفه جویی در انرژی محصول شرکت ایزومی بررسی مبانی فلسفی دیدگاه سازنده گرایی و اثربخشی آن در فرآیندهای یاددهی-یادگیری دانش آموزان پروژه مجتمع تجاری ارمان بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان