👈 فروشگاه فایل 👉

سنتز و ارزيابي خواص بدنه هاي بر پايه تياليت

ارتباط با ما

... دانلود ...

سنتز و ارزيابي خواص بدنه هاي بر پايه تياليت

 این فایل به بررسی سنتز و ارزيابي خواص بدنه هاي بر پايه تياليت می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 134 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

 تیالیت  (AL2Tio5) ماده سرامیکی است که بوسیله واکنش حالت جامد ترکیب هم مولار   Tio2و AL2O3  در محدوده دمایی   ۱۴۰۰-۱۳۶۰ درجه سانتی گراد تشکیل می شود و تا بالای نقطه ذوبش (۱۸۶۰c)  پایدار می ماند سرامیکهای بر پایه تیالیت ویژگیهای خارق العاده ای دارند که آنها را برای کاربردهای مدرن به ویژه صنعت اتوموتیو مناسب می سازد . تیالیت به دلیل شوک پذیری عالی و ضریب انبساط حرارتی خیلی پایین مورد استفاده در کاربردهای دما بالا است . با این همه به دلیل دو عیبی که دارد کاربردهای صنعتی آن محدود شده است .یکی از این معایب تجزیه حرارتی تیالیت به کوراندم و روتایل در محدوده دمایی ۱۲۸۰-۸۰۰ درجه سانتیگراد بوده و دیگری استحکام شکست خیلی پایین تیالیت که ناشی از توسعه میکروترکهای گسترده در حین سرمایش از زینترینگ تا دمای اتاق است . اکسیدهایی از قبیلZrTio4,Fe2o3,Zro2,Mgo و مولایت جهت کنترل تجزیه تیالیت افزوده می شوند در میان این پایدارسازهاMgo و Fe2o3 میزان بالایی از پایداری فازی را در شرایط بحرانی ارائه می دهند مقاومت مکانیکی پایین با ساخت کامپوزیتهای تیالیت – زیرکونیا و کامپوزیتهای تیالیت – مولایت که با افزودن کائولن تهیه می شود افزایش داده می شود جدیدترین روش سنتز تیالیت از طریق فرایند سل – ژل صورت می گیرد که به تولید ذرات نانوی تیالیت منجر می گردد.

فهرست مطالب محتوای دانلودی

سنتز و ارزیابی خواص بدنه های.. ۳

بر پایه تیالیت.. ۳

فصل اول. ۶

معرفی بدنههای تیالیت.. ۶

۱-۱) مقدمه. ۷

۱ . ۲ ) ساختار کریستالی تیالیت.. ۹

۱ .۳ ) ویژگی های تیالیت.. ۹

۱ . ۳ . ۱ ) انیزوتروپی حرارتی تیالیت و پدیده میکروترک خوردگی. ۹

۱ . ۳ . ۲ ) ناپایداری حرارتی تیالیت.. ۱۰

۱ . ۴ ) وابستگی دمایی ویژگی های مکانیکی سرامیکهای تیالیتی. ۱۱

۱ . ۴ . ۱ ) تأثیر دما بر ریز ساختار. ۱۱

۱ . ۴ . ۲ ) تأثیر دما بر مدول الاستیک و هدایت حرارتی تیالیت.. ۱۴

۱ . ۴ . ۳ ) تأثیر دما بر استحکام شکست تیالیت.. ۱۵

۱ . ۵ ) کاربردهای تیالیت.. ۱۸

فصل دوم ۱۹

روشهای سنتز  تیالیت.. ۱۹

۲ . ۱ ) سنتز سل – ژل تیالیت.. ۲

۲ . ۱ . ۱ ) مواد اولیه و روش سنتز. ۲۰

۲ . ۱ . ۲ ) آنالیز دیفراکسیون اشعه x نمونه های سل- ژل کلیسینه شده ۲۲

۲  . ۱ . ۳ ) نتایج طیف FTIR پیش ماده و پودر نهایی تیالیت در سل – ژل. ۲۳

۲ . ۱ . ۴ ) نتایج آنالیزهای حرارتی تیالیت حاصل از سل – ژل. ۲۴

۲٫ ۱ . ۵ ) ارزیابی ریز ساختاری تیالیت حاصل از سل – ژل. ۲۴

۲ . ۱ . ۶ ) اثر افزودنی اسید سیتریک در فرآیند سل – ژل تیالیت.. ۲۵

۲ . ۲ ) تهیه تیالیت از طریق روش اوره فرمالدهید پلیمری.. ۲۷

۲ . ۲ . ۱ ) مواد اولیه و روش تولید ۲۸

۲ . ۲ . ۲ ) آنالیز دیفراکسیون اشعه X.. 29

۲ . ۲ . ۳ ) نتایج طیف‌های FTIR.. 30

۲ . ۲ . ۴ ) نتایج آنالیزهای حرارتی. ۳۱

۲ . ۲ . ۵ ) ارزیابی ریز ساختاری.. ۳۳

۲ . ۳ ) سنتز احتراقی تیالیت.. ۳۸

۲ . ۳ . ۱ ) مواد اولیه و روش سنتز. ۳۹

۲ . ۳ . ۲ ) واکنشهای احتراقی. ۴۰

۲ . ۳ . ۳ ) احتراق با سوخت اضافی. ۴۵

۲ . ۳ . ۴ ) احتراق با اکسید کننده اضافی. ۴۶

۲ . ۳٫ ۵ ) رفتار حرارتی تیالیت حاصل از سنتز احتراقی. ۴۹

فصل سوم ۵۳

پایدار سازی حرارتی تیالیت.. ۵۳

۳ . ۱ ) محدوده پایداری حرارتی تیالیت.. ۵۴

۳ . ۲ ) پایداری حرارتی تیالیت به وسیله افزودنی های اکسیدی.. ۵۴

۳ . ۲ . ۱ ) تهیه سرامیکهای تیالیتی دوپ شده با Mgo ، تالک و تالک + فلدسپار. ۵۵

۳  . ۲ . ۲ ) رفتار پایداری- بررسی های پیر سازی تیالیت دوپ شده با  Mgo  و تالک و کامپوزیتهای تیالیت – مولایت   ۵۶

۳ . ۲ . ۳ ) رفتار انبساط حرارتی تیالیت دوپ شده با Mgo، تالک و کامپوزیتهای تیالیت – مولایت.. ۵۸

۳ . ۲ . ۴ ) آنالیز دیفراکسیون اشعهX.. 62

۳٫ ۲ . ۵ ) اثر افزودنی های Mgo ، تالک، تالک + فلدسپار و مولایت بر زینترینگ دینامیک… ۶۴

۳٫ ۲ . ۶ ) اثر افزودنی های Mgo ، تالک، تالک + فلدسپار و مولایت بر ریزساختار. ۶۷

۳ . ۲ . ۷ ) ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی تیالیت دوپ شده با Mgo ، تالک و کامپوزیتهای تیالیت – مولایت.. ۷۰

۳ .۳ ) اثرات افزودنی Fe2O3 در پایدارسازی تیالیت.. ۷۴

۳ . ۳ . ۱ ) آنالیز دیفراکسیون اشعه X تیالیت پایدار شده با Fe2O3 74

۳ . ۳ . ۲ ) ضریب انبساط حرارتی تیالیت پایدار شده با ۳o2Fe. 76

۳ . ۴ ) اثرات افزودنی ZrO2 در پایدار سازی تیالیت.. ۷۷

۳ . ۴ . ۱ ) اثر افزودنی ZrO2  بر رفتار انبساط حرارتی تیالیت.. ۷۸

۳ . ۴ . ۲ ) ارزیابی ریزساختاری تیالیت در حضور افزودنی ZrO2 79

۳ . ۴ . ۳ ) بهبود میکروترک و بازشدن دوباره آن در حضور افزودنی ZrO2 81

فصل چهارم ۸۳

کامپوزیتهای بر پایه تیالیت.. ۸۳

۴ . ۱ ) کامپوزیت تیالیت – زیرکونیا (ZAT) 84

۴ . ۱ . ۱ ) روش تهیه کامپوزیتهای ZAT. 84

۴ . ۱ . ۲ ) ویژگی های فیزیکی کامپوزیتهای ZAT زینتر شده در دماهای مختلف.. ۸۶

۴٫ ۱ . ۳ ) ویژگی های مکانیکی کامپوزیتهای ZAT. 87

۴ . ۱ . ۴ ) رفتار انبساط حرارتی کامپوزیتهای ZAT. 88

۴٫ ۱ . ۵) پایداری حرارتی کامپوزیتهای ZAT. 90

۴ . ۲ ) کامپوزیت تیالیت – مولایت.. ۹۴

۴ . ۲ . ۱ ) روش تهیه کامپوزیت تیالیت – مولایت.. ۹۴

۴٫ ۲ . ۲ ) ویژگی های فیزیکی کامپوزیت مولایت – تیالیت.. ۹۶

۴ . ۲ . ۳ ) ویژگی های ریزساختاری کامپوزیت مولایت – تیالیت.. ۹۸

۴ . ۲ . ۴ ) ویژگی های مکانیکی کامپوزیتهای مولایت – تیالیت.. ۱۰۱

۴ . ۲ . ۵ ) رفتار انبساط حرارتی کامپوزیتهای مولایت – AT. 104

۴ . ۳ ) کامپوزیت  / AL2Tio5 105

۴ . ۳ . ۱ ) روش تهیه کامپوزیت  / AL2Tio5 106

۴ . ۳ . ۲) نقش افزودنی FeTio3 + Fe2O3 در تشکیل کامپوزیت  / AL2Tio5 107

۴ . ۳ . ۳ ) تاثیر افزودنی FeTio3 + Fe2O3 بر تراکم کامپوزیت  AL2Tio5-AL2o3. 108

۴ . ۳ . ۴ ) ارزیابی ریزساختاری کامپوزیت AL2Tio5-AL2o3. 109

۴ . ۳ . ۵ ) تاثیر افزودنی FeTio3 + Fe2O3 بر پایداری کامپوزیت AL2Tio5-AL2o3. 110

۴ . ۳ . ۶ ) ارزیابی ریزساختاری کامپوزیت بعد از عملیات حرارتی. ۱۱۱

فصل پنجم ۱۱۳

رفتار زینترینگ تیالیت.. ۱۱۳

۵ . ۱ ) آماده سازی پودر به روش رسوب همگن. ۱۱۴

۵ . ۱ . ۱ ) ویژگیهای فیزیکی پودر و تاثیر دماهای کلسیناسیون و زینترینگ بر آن. ۱۱۴

۵ . ۱ . ۲ ) اثرات افزودنی ها بر ریزساختار بدنه های زینتر شده ۱۱۸

۵ . ۱ . ۳ ) ویژگی های بدنه زینتر شده کامپوزیت ZrSio4 –  AL2Tio5 120

۵ . ۱ . ۴ ) تجزیه حرارتی AL2Tio5در طول زینترینگ… ۱۲۳

۵ . ۲ ) زینترینگ فاز مایع تیالیت با استفاده از اسپودمن. ۱۲۴

۵ . ۲ . ۱ ) تاثیر اسپودمن بر ارتباطهای فازی.. ۱۲۴

۵ . ۲ . ۲ ) تاثیر اسپودمن بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی. ۱۲۶

فصل ششم ۱۲۹

نتیجه گیری و مراجع. ۱۲۹

۶-۱) نتیجه گیری.. ۱۳۰

۶-۲) مراجع. ۱۳۴

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بازار سرمایه و پیش بینی جریان فعالیت ها در آن پاورپوینت آفات مهم گیاهی مبانی نظری و پیشینه پژوهش آسیب پذیری مناطق شهری و ارائه الگوی بهینه جهت کاهش خسارت در برابر زلزله ژئوپولیتیک قزاقستان، فرصت ها وچالش ها جعبه دنده یا گیربوکس اتوماتیک