👈 فروشگاه فایل 👉

استفاده از نانوسیال جهت افزایش راندمان مبدلهاي حرارتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

استفاده از نانوسیال جهت افزایش راندمان مبدلهاي حرارتی

دانلود فایل کامل استفاده از نانوسیال جهت افزایش راندمان مبدلهاي حرارتی

در قالب فایل word و متشکل از 6 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

در این مقاله در نظر است تاثیرات استفاده از نانوسیال در مبدل هاي حرارتی مورد بررسی قرار گیرد، بدین منظور ضمن معرفی برخی از نانوسیالات پرکاربرد در صنعت و مقایسه مشخصات آن ها و بررسی نتایج برخی از تحقیقات صورت گرفته در این خصوص، مشخص می گردد که استفاده از نانوسیال در یک مبدل حرارتی منجر به بالارفتن راندمان نسبت به سیال پایه در یک مبدل حرارتی می گردد.

کلمات کلیدي

نانوسیال، مبدل هاي حرارتی، افزایش راندمان، .

.۱ مقدمه

نانوسیال به ترکیبی از قطعات فلزي و غیر فلزي در ابعاد نانومتر که درون سیال پایـه اي ماننـد آب، روغـن و یـا اتـیلن گلیکول معلق می باشد اطلاق می گردد. امروزه اسـتفاده از نانوسـیالات در بسـیاري از صـنایع بـزرگ و کوچـک مـورد استقبال قرار گرفته است و در صنایع میکرو الکترونیک که کوچک سازي قطعات در آن بسیار حائز اهمیـت مـی باشـد، نانوسیال به کمک مهندسین طراح شتافته و کمبود فضاي مورد نیاز براي تبادل حرارتی را به کمـک نانوسـیال مرتفـع نموده اند. بسیاري از محققین به استفاده از نانوسیال در زمینه هاي مختلف پرداخته و آزمایشات عملی و تئوري در این خصوص انجام داده اند تا نشان دهند که این ترکیب تاثیري مثبت بر روند انتقال حرارت خواهد داشت از جمله کلتـه و پوراحمدي ب۱م، انتقال حرارت جریان آرام نانوسیال آلومینا را در داخل کانال مثلثی با لوله مدور واقع در مرکز آن را بـه صورت عددي مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیري نمودند که استفاده از نانوسیال منجر به بـالا رفـتن انتقـال حـرارت خواهد شد. آیت اللهی و همکاران انتقال حرارت نانوسیال آب و نقره را با ویسکوزیته هاي مختلف مورد بررسی قرار دادند. آن ها از روش حل انتگرالی براي تحقیق خود استفاده نموده و مدل حل به صورت تک فـاز در نظـر گرفتـه انـد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت داده کاوي الگوهاي تکرارشونده در جريان داده‌ها پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی تکنیک های حسابداری مدیریت پاورپوینت انواع قدرت پاورپوینت سنسورمادون قرمز.صفحه کلید ماتریسی.سنسورLM35 نقش‌ مشاركت‌ همگاني‌ در ارتقاي‌ مستمر كيفيت‌ مدرسه‌