👈 فروشگاه فایل 👉

رساله طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

دانلود فایل معماری کامل رساله طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی با تاکید بر بهره وری مصرف انرژی

در قالب فایل word و متشکل از 65 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

گسترش مراکز رشد و پارک علم و فناوری و مکان هایی نظیر این مکان ها علاوه بر اینکه میتوانند زمینه رشد و پیشرفت در زمینه های مختلف را فراهم سازند یکی از راه های اشتغال زایی نیز محسوب میشوند که پیشرفت در این زمینه تا حد زیادی میتواند زمینه های رشد اقتصادی را نیز سبب شود از این رو گسترش و توسعه این مکان و طراحی در مکان های مختلف میتواند در ابعاد همه جانبه ای زمینه های توسعه را پدید آورد . ﺍﻳﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ , ﺍﻟﮕﻮﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ بین المللی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺭﺍ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻮﺟﻮﺩ می ﺁﻳﺪ ، ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﺟﺮﺍیی ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ . توضیحات بیشتر در این رابطه در مطالعات ارائه شده وجود دارد که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های این مطالعات بپردازید .

پایان نامه ارشد طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی

پایان نامه ارشد طراحی مرکز رشد فناوری کارخانه نساجی

سر فصل های رساله

فصل ۱ : مقدمه و کلیات

۱-۱- مقدمه ………………………………………………. ۱

۲-۱-  بیان مسئله …………………………………………………….. ۳

۱-۲-۱-  میراث صنعتی معاصر ……………………………… ۴

۲-۲-۱- مرکز رشد و فناوری و نقش محیط های آموزش  دهنده ………………….. ۵

۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش  …………………………….. ۶

۴-۱- اهداف پژوهش ………………………………………..۷

۵-۱- سوالات پژوهش و فرضیه ها ……………………….. ۸

۶-۱- قلمرو مکانی پژوهش …………………………………. ۹

۱-۶-۱- محدوده مورد مطالعه ……………………………… ۹

۲-۶-۱- موقعیت سایت …………………….۱۰

۷-۱- ساختار پژوهش …………………………………. ۱۰

۸-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ……………………۱۰

۱-۸-۱- مرکز رشد …………………………….. ۱۱

۲-۸-۱- فناوری …………………………………۱۱

۹-۱- جنبه جدید بودن و نوآوری ……………………………  ۱۱

فصل ۲ : مبانی نظری

۱-۲ -مقدمه……………………………………………. ۱۴

۲-۲- تعریف مرکز رشد ……………………………………..۱۵

۳-۲- اختراع Invention …………………………….15

۴-۲- نوآوری Innovation …………………………… 15

۵-۲- کارآفرینی Entepreneurship ………………….. 16

۶-۲- تحقیق، پژوهش research  ………………………………… ۱۷

۱-۶-۲- تحقیقات بنیادیbasic Research ………………………. 17

۲-۶-۲- تحقیقات توسعه ای Development research  ………………. ۱۷

۷-۲- مرحله نیمه صنعتی PILOT PLANT  …………………….. ۱۷

۸-۲- فناوریTECHNOLOGY ………………………..  ۱۸

۹-۲- توسعه ی فناوری Technology development ……………. 18

۱-۹-۲ ایجاد فناوری  ……………………………………۱۸

۲-۹-۲ انتقال فناوری Technology Transfer……………………… 18

۳-۹-۲ اشاعه فناوری……………………….۱۹

۴-۹-۲ جذب فناوری …………………………. ۱۹

۵-۹-۲- بومی سازی فناوری …………………………………. ۱۹

۶-۹-۵- جذب و بومی سازی فناوری  ………………………………….۱۹

۱۰-۲- تعاریف و اصطلاحات مراکز رشد فناوری ……………………… ۱۹

۱-۱۰-۲ مراکز رشد علمی و دانشگاهی Academic and scientific Incubators  ……۱۹

۲-۱۰-۲- مراکز رشد تحقیق پایه ای incubators Basic Research ………………………… 20

۳-۱۰-۲- نقطه سربه سر Break-even point ………………  ۲۰

۴-۱۰-۲- مرکز رشد کسب و کار Business incubator  …………………………۲۱

۵-۱۰-۲- دارایی خالص کسب و کار Business Net Worth  ……………………………………… ۲۲

۱۱-۲- اهداف مراکز رشد ………………………………………….۲۲

۱۲-۲- خدمات مراکز رشد ……………………………… ۲۲

۱۳-۲- انواع مراکز رشد ………………………………….۲۳

۱۴-۲- مراکز رشد علمی و دانشگاهی  Academic and Scientific Incubators …………. 24

۱۵-۲- مراکز رشد تحقیق پایه‌ای  Basic research incubators  ………………… ۲۴

۱۶-۲- محک زنی  Benchmark  ………………………. ۲۴

۱۷-۲- مدل عملیاتی  Bricks and Mortar (BAM)  …………………… ۲۵

۱۸-۲- مرکز رشد فیزیکی/سنتی/آجر و سیمان  ……………. ۲۵

۱۹-۲- دارایی خالص کسب و کار  Business Net Worth …………. 26

۲۰-۲- پارک کسب و کار  Business Park …………………… 26

۲۱-۲- مراکز رشد کلاسیک کار و کسب  Classical business incubators …26

۲۲-۲- خوشه‌سازی و شبکه‌سازی  Clustering and networking ……… 27

۱-۲۲-۲ خوشه های اقتصادی Clusters  ……….. ۲۷

۲۳-۲- مراکز رشد همکار  Corporate Incubators ……………………….27

۲۴-۲- مرکز رشد کسب و کار گروهی پر مخاطره  Corporate Venture Incubator ……….. 28

۲۵-۲- مراکز رشد دات. کام  Dotcom Incubators………………..28

۲۶-۲- توسعه اقتصادی Economic development …………………….. 28

۱-۲۶-۲- مراکز رشد توسعه اقتصادی Economic development incubators …. 29

۲۷-۲- اگیوباتور/ تخم‌مرغی شکل  Eggubator ……………………29

۲۸-۲- معبر (یا مرکز رشد مجازی)  e-incubator/ portal ………………… 31

۲۹-۲- کارآفرینان  Entrepreneur ………………………………. 31

۱-۲۹-۲- کارآفرینی Entrepreneurship  ……………… ۳۳

۳۰-۲- دوره رشد …………………………………………. ۳۴

۳۱-۲- مرکز رشد  Incubator ……………………………………34

۱-۳۱-۱- امکانات مراکز رشد  Incubator Facilities ………………. 35

۲-۳۱-۲- نسل‌های مرکز رشد  Incubator Generations ………….. 35

۳۲-۲- مدل عملیاتی مرکز رشد  Incubator operational model …………………. 35

۳۳-۲- فناوری اطلاعات  Information technology (IT) …………  ۳۵

۳۴-۲- نوآوری  Innovation………………………36

۱-۳۴-۲- مرکز نوآوری Innovation center ……………… 36

۲-۳۴-۲- نو آورانه Innovative  ……………………….. ۳۶

۳۵-۲- مرکز رشد IT   IT Incubator ……………………..  ۳۶

۳۶-۲- مراکز رشد با هدف توسعه اقتصادی محلی Local economic development

incubators………………………… 37

۳۷-۲- مراکز رشد مختلط (عمومی)  Mixed incubators ………………… 37

۱-۳۷-۲- مراکز رشد شبکه‌ای شده  Networked incubators …………….. 37

۲-۳۷-۲- مراکز رشد کسب و کار غیرانتفاعی Non-Profit Business Incubator  ۳۸

۳-۳۷-۲- مرکز رشد تجاری غیر انتفاعی Not-for-Profit Business Incubator  ۳۸

۳۸-۲-دوره پیش رشد  Pre-incubation Period ………………….38

۳۹-۲- دوره رشد مقدماتی  Pre-Incubation Period …………………… 39

۴۰-۲- پارک   Park ……………………………. 39

۱-۴۱-۲- پارک تحقیقاتی  Research Park ……………………….40

۲-۴-۲- شهرک علمی تحقیقاتی  Science & Technology Park …………. 40

۳-۴۱-۲- پارک‌های علم (فناوری)   Science (Technology) parks  ………………. ۴۱

۴-۴۱-۲- پارک علم  Science Park ……………………… 41

۴۲-۲- مراکز رشد اجتماعی  Social incubators……………….42

۴۲-۲- فناوری / تکنولوژی  Technology ……………….43

۴۳-۲- مراکز رشد کسب و کار فناورانه Technology Business Incubators (TBI) ……. 43

۴۴-۲- مراکز رشد فناوری  Technology Incubators (TI)  …………………… ۴۴

۴۵-۲- مراکز نوآوری فناوری  Technology Innovation Centre (TIC) ………….. 44

۴۶-۲- مراکز رشد سنتی  Traditional Incubators……………….. 44

۴۷-۲- مراکز رشد دانشگاهی  University Incubators ………………. 45

۱-۴۷-۲- مراکز رشد وابسته به دانشگاه  University-related incubator ………. 45

۴۸-۲- مرکز رشد مخاطره‌پذیر Venture Incubator ……………….. 46

۱-۴۸-۲- مرکز رشد کسب و کار مخاطره‌پذیر  Venture Incubator ………. 46

۴۹-۲- هدف از ایجاد پارک علم وفناوری ……………………………..۴۶

۱-۴۹-۲- وظایف پارک علم و فناوری …………………… ۴۷

۲-۴۹-۲- ویژگی های پارک علم و فناوری  …………………….. ۴۷

۵۰-۲- محیط زیست ……………….۴۸

۵۱-۲- فرهنگ…………………………۴۹

۵۲-۲-  آموزش …………………………۴۸

۵۳-۲- تعریف مرمت ………………………۴۹

۱-۵۳-۲- انواع مرمت ………………………. ۴۹

۲-۵۳-۲- روشهای مختلف باززنده‌سازی  ……………۵۰

۵۴-۲- بهینه سازی انرژی…………………۵۰

۱-۵۴-۲- تعاریف و مفاهیم بهره وری………………۵۳

۲-۵۴-۲-  تعریف نظری بهره وری productivity  ……… ۵۳

۳-۵۴-۲- عوامل ماثر در بهره وری……….. ۵۴

۴-۵۴-۲- عوامل ارتقای بهره‌وری…………… ۵۶

۵۵-۲- کارایـــــــی Efficiency……………. 57

۵۶-۲- اثربخشــــیEffectiveness ………. 57

۱-۵۶-۲- تعاریفــــی‌‌ از اثربخشــــی ……….  ۵۷

۲-۵۶-۲- تفاوت بین کارایی و اثربخشی ……..  ۵۸

۳-۵۶-۲- شاخص های اثربخشی ……….  ۵۹

۵۷-۲- دوره موثر بهینه سازی مصرف سوخت ………۶۰

۱-۵۷-۲- بهینه سازی فرآیند سرمایش ……….۶۱

۵۸-۲- مقدمه ای بر انرژی خورشیدی …………..۶۱

۱-۵۸-۲- انرژی خورشیدی ……..۶۲

۲-۵۸-۲- کاربردهای انرژی خورشید ……….. ۶۳

۳-۵۸-۲- استفاده از انرژی حرارتی خورشید ……….۶۳

۵۹-۲- نتیجه گیری……….. ۶۴

فصل سوم : مطالعات تطبیقی

فصل چهارم : روش تحقیق

فصل پنجم : ضوابط و استانداردها

۱-۵- مقدمه

۲-۵-  تعاریف

۱-۲-۵- پارک علم و فنّاوری

۲-۲-۵- سازمان موسس (متقاضی)

۳-۲-۵- واحد‎های فنّاوری

۴-۲-۵-شرکت­های کوچک و متوسط فنّاوری

۳-۵- اهداف

۴-۵- وظایف

۵-۵- ویژگی های پارک ها

۶-۵- بخشهای مختلف پارک

۷-۵- اصول و مبانی نظری معماری پارک

۱-۷-۵- مقیاس

۲-۷-۵- فرایند توسعه

۳-۷-۵- استقرار و موقعیت

۴-۷-۵- نظام حرکتی

۵-۷-۵- نظام کالبدی

۸-۵- فیزیونومی پارک ها

۱-۸-۵- حجم , میزان و نقش فضای باز و توده

۲-۸-۵- یکپارچگی طرح

۳-۸-۵- استقلال فضایی

۴-۸-۵- انعطاف پذیری و روانی

۹-۵- عملکرد

۱۰-۵- دیدگاه موجود در طراحی معماری بناهای پارک فناوری

۱۱-۵- نتیجه گیری

منابع و مآخذ

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مطالعات ورساله طراحی خانه سینما و تئاتر پاورپوینت سیل پلیمر(Polymer Flooding) پاورپوینت بررسي روشهاي متداول طرح روكش پاورپوینت امنیت پایگاه داده اوراکل پاورپوینت ریخت شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازی