👈 فروشگاه فایل 👉

حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل شهربويین زهرا

ارتباط با ما

... دانلود ...

حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل شهربويین زهرا

تحقيق حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل شهربويین زهرا

 متشکل از 115 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

 چکیده

هدف از تحقیق حاضرمقایسه ضات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل شهربويین زهرا است که جامعه آماری زنان بویین زهرا است که کل آمار بدست آماده از زنان 35-30          1350 نفر است که 130 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است . ابزار پژوهش پرسش نامه رضایت زناشویی می باشد که اقتباس از پرسش نامه دلاور است . که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین زنان مطلقه و خانواده کم درآمد و همن طور و همکین طور زوجین فامیلی از لحاظ رضایت مندی زناشویی با زنان متاهل و خانواده بادرآمد بالا زوجین غریبه تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 05/0 ≤ P است .

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مدلهای اکتساب تکنولوژی پاورپوینت عطار نيشابوري عوامل و اهداف اتحاد ملی و انسجام اسلامی آیه و ترجمه پاورپوینت با موضوع استفاده ازآنالوگ در آموزش شیمی