👈 فروشگاه فایل 👉

كودك آزاري

ارتباط با ما

... دانلود ...

كودك آزاري

تحقيق بررسی كودك آزاري

 متشکل از 157 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

فهرست مطالب 

عنوان               صفحه 

فصل اول:

مقدمه ....................................................................................................................................... 2

بيان مسأله ............................................................................................................................... 4

هدف پژوهش ........................................................................................................................ 5

ضرورت اهميت پژوهش .................................................................................................... 5

فصل دوم:

تعريف ها ................................................................................................................................ 7

روش‌هاي اعمال خشونت ................................................................................................ 11

تاريخچه ................................................................................................................................ 13

انواع سوء رفتار ................................................................................................................... 19

چرا والدين فرزندان خود را كتك مي زنند ................................................................. 20

والدين آسيب رسان ........................................................................................................... 21

تظاهرات باليني كودك كتك خورده .............................................................................. 22

جدول علائم و نشانه هاي رفتاري و كلامي كودك تحت آزار جسمي ............... 25

اثرات رواني كودك آزاري جسمي................................................................................ 26

اثرات بدني كودك آزاري جسمي ................................................................................. 26

جدول علائم و نشانه هاي آزار جسمي در كودك .................................................... 29

گزارش از يك مورد سوء رفتار جسمي ....................................................................... 30

تشخيص كودك آزار جسمي .......................................................................................... 31 

شيوع كودك آزاري جسمي در ايران ............................................................................ 38

كودك آزاري جنسي .......................................................................................................... 42

انواع آزار جنسي ................................................................................................................. 43

عنوان               صفحه 

جنس كودكان قرباني سوء رفتارهاي جنسي ............................................................... 44

سن كودكان قرباني سوء استفاده جنسي ....................................................................... 46

نوع تجاوز ............................................................................................................................ 43

تعداد دفعات تجاوز ........................................................................................................... 48

چه كساني كودكان را مورد سوء استفاده جنسي قرار مي دهند؟ ........................... 48

اختلالات رواني آزارگران جنسي ................................................................................... 50

رازداري در كودكان قرباني سوء استفاده جنسي ......................................................... 53

حربه هايي كه سوء استفاده كنندگان از كودك به كار مي برند .............................. 54

نشانه هاي باليني سوء رفتار جنسي ............................................................................... 56

عوامل تشديد واكنش ها .................................................................................................. 58

جدول علائم و نشانه هاي كودك آزاري جنسي ........................................................ 59

گستره و شيوع آزار جنسي .............................................................................................. 60

غفلت و مسامحه ................................................................................................................ 62

مصاديق غفلت .................................................................................................................... 62

نشانه هاي سوء رفتار ناشي از غفلت ............................................................................ 65

خصوصيات بارز غفلت فيزيكي ..................................................................................... 65

نشانه هاي رواني غفلت و مسامحه ............................................................................... 65

كودك آزاري عاطفي ......................................................................................................... 66

اثرات كودك آزاري عاطفي ............................................................................................. 68

جدول علايم و عوارض سوء رفتار با كودكان ........................................................... 70

علل و زمينه هاي كودك آزاري ...................................................................................... 71

عوامل محيطي، اجتماعي و فرهنگي .............................................................................. 71

كودكان شبانه روزي .......................................................................................................... 74

عنوان               صفحه 

تفاوت محيط شبانه روزي و خانواده ............................................................................ 75

كودكان جنگ ...................................................................................................................... 78

كودك آزاري ناشي از آداب، رسوم و نگرش هاي مذهبي و فرهنگي ................. 81

كودك آزاري ناشي از نظام آموزشي ............................................................................. 82

كودك آزاري در قالب تجارت اعضاي بدن و فروش كودكان ............................... 86

كودك آزاري ناشي از فقر و نظام اقتصادي جامعه و دولت .................................... 88

كودكان خياباني ................................................................................................................... 88

آمار كودكان خياباني در ايران .......................................................................................... 90

كودكان كار .......................................................................................................................... 91

كار استثمارگرانه به چه معناست .................................................................................... 92

كودك، فقر، كار، آموزش ................................................................................................. 92

آمار كودكان و كارگر در جهان ....................................................................................... 93

كار كودكان در ايران .......................................................................................................... 94

شكل هاي كار كودكان ...................................................................................................... 95

وضعيت اشتغال كودكان در ايران ................................................................................... 99

علل عمدة كار كودكان ................................................................................................... 100

كار كودكان و بزه‌كاري ................................................................................................... 101

 وجود قوانيني مبني بر مجاز شمردن تنبيه بدني ...................................................... 102

خصوصيات كودك آزار ديده، والدين و خانواده هاي آزارگر ............................. 103

درمان .................................................................................................................................. 111

رويكردهاي نظري در ارتباط با كودك آزاري .......................................................... 113

حقوق كودكان .................................................................................................................. 118

پيگيري كنوانسيون حقوق كودك در كشورهاي خارجي ...................................... 123

عنوان               صفحه 

كنوانسيون حقوق كودك در ايران ............................................................................... 124

حقوق كودكان در ايران .................................................................................................. 125

حقوق كودك در مجلس ................................................................................................ 134

فصل سوم:

روش پژوهش .................................................................................................................. 136

نوع پژوهش ...................................................................................................................... 136

سؤال‌پژوهش .................................................................................................................... 136

جامعه پژوهش ................................................................................................................. 137

نمونه پژوهش و ويژگي هاي آن ................................................................................. 137

ابزار پژوهش ..................................................................................................................... 137

معرفي پرسش‌نامه ............................................................................................................ 137

نمره گذاري آزمون .......................................................................................................... 138

روش آماري ...................................................................................................................... 138

فصل چهارم:

بررسي دلايل اثبات يا رد فرضيه ................................................................................. 140

جدول ................................................................................................................................. 145

فصل پنجم:

تبيين فرضيه ...................................................................................................................... 147

پيشنهادها ........................................................................................................................... 153

محدوديت ها .................................................................................................................... 154

منابع .................................................................................................................................... 155

سؤال‌هاي پرسشنامه

فصل اول

مقدمه:

مراقبت براي رشد اوليه و تكامل كودكان خردسال، راه‌گشاي زندگي آنان در آموزش، خوداتكايي و زندگي مستقل در آينده است. كودك در هنگام تولد موجود ناتواني است كه براي طي كردن مسير زندگي مستقل نياز مبرمي به زندگي خانوادگي دارد به‌طوري‌كه اگر اين حمايت خصوصاً در سال‌هاي اوليه زندگي خدشه دار شود ادامه زندگي سالم كودك با مخاطره بسيار جدي مواجه مي‌شود. در اين دوران حساس، كودك زندگي مستقل، توجه به ديگران، رعايت حق و حقوق ساير افراد، نظم و انظباط و ... را در محيط پويا و صميمي خانوادگي فرا مي گيرد. فرآيند رشد و تحول كودك تابع تأثير متقابل عوامل زيستي، رواني و اجتماعي است و خانواده نقش بسيار مهم و اساسي را در اين زمينه ايفا مي كند.

كودك براي رشد و تحول نياز به فراهم شدن محيط مساعد دارد، محيطي كه كليد اصلي آن “ مراقبت والدين” است. مراقبت يعني درك كردن، شناختن، دوست داشتن، پذيرفتن، تحريك انگيزه هاي كودك، تأمين نيازهاي تغذيه اي و پوشاك و حفاظت از كودك در برابر بيماريها و در يك كلام انتظار مناسب از توانائي‌هاي كودك داشتن است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طبقه بندی مشاغل پاورپوینت نازایی و سقط مکرر مبانی نظری خانواده و نوجوان تعريف ايمان پیشینه ومبانی نظری تحقیق اشتياق شغلي