👈 فروشگاه فایل 👉

هویت

ارتباط با ما

... دانلود ...

هویت

تحقيق هویت

 متشکل از 33 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

چکیده:

دراین متن سعی خواهد شد پیرامون هویت ، تعاریف مختلف آن ، لایه های مختلف هویتی ،

عوامل اساسی خلق هویت وبنیان های هویتی ، اهمیت هویت درزندگی بشری و سیر تحولات

هویتی به شکل کلی بحث گردیده پیرامون مقوله بحران هویت وریشه ها ودلایل داخلی و

خارجی بحران در کشور بحث گردیده وراهکارهایی متفاوت ( ازآنچه تا کنون ارائه داده شده

وصد البته که نتیجه نداده ) به امید حل این بحران یا مدیریت صحیح آن ارائه شود.

مقدمه:

زندگی اجتماعی بدون هویت وشناسه غیرممکن وبی معنی است چرا که اگرمن دارای هویت

فردی معین به خود نباشم که با آن شناخته شوم ودیگران را بشناسم وخود را بشناسانم ،

هرگزنخواهم توانست ارتباط وتعاملی صحیح و معنی دار با پیرامون خود برقرار کنم و بدون

وجود چهارچوبی برای مشخص ساختن هویت اجتماعی و هویتهای فردی، من همان بودم که

دیگری هست وهیچ یک از ما قادر نخواهد بود که نسبت معناداری بین خود وغیرخود یا

دیگری برقرارکند. درواقع ، بدون هویت ، جامعه ای درکار نیست.

از طرف دیگر در صورت عدم وجود شباهت و وجوه اشتراک در میان افراد یک مجموعه

وگروه یا جامعه اتحاد آنان وحفظ یکپارچگی شان سختتر بوده وامکان فروپاشی جامعه بالا

خواهد بود وازاین روست که امروزه درجامعه بحران زده ایران نخبگان سیاسی و فکری

کشور از ایجاد بحران هویت در کشور به شدت ابراز نگرانی کرده و درپی ارائه راهکارهایی

جهت حل این معضل می باشند.

آنچه که معلوم است نسخه های ارائه شده جهت حل این معضل جامعه تا کنون به جواب

مطلوبی نرسیده و مسائلی از قبیل از خود بیگانگی و مد گرایی و ارزش گریزی وهنجار

شکنی های افراطی و جامعه ستیزی و قانون گریزی و سستی بنیانهای خا نوادگی و گسترش

                                                     

فساد و بی بندوباری در کشور ، از جهاتی به مسئله بحران هویت در ایران و عدم درمان این

معضل در کشور باز میگردد.

تعریف هویت :

جهت ورود به بحث اصلی ابتدا به ساکن باید مفهوم هویت بررسی و تعریف گردد. ساده ترین

تعریفی که قابل ارائه است،چنین است:'هویت وجه تمایز من با غیر من است'به عبارتی

هویت آن چیزی است که مرا از دیگران باز می شناساند وبه من در زند گی اجتماعی ام معنی

ومفهوم می بخشد.

با رجوع به فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد درمی یابیم که واژه هویت یا Identity ریشه در

 زبان لا تین داشته که از لغت Idemبه معنی 'مشابه و یکسان 'ریشه میگیرد ودارای دو

معنی اصلی است اول به مفهوم تشابه مطلق و دوم به معنای تمایز که با مرور زمان سازگاری

و تداوم را فرض می گیرد.

به عبارتی هویت شامل شباهت با خودی ها و تفاوت و تمایز با غیر خودی ها و دیگران است.

در باب هویت اجتماعی مفاهیمی مطرح ا ند که به واسطه آنها افراد و جماعتها در روابط

اجتماعی خود از افراد و جماعات دیگر متمایز شده و امکان ایجاد ساختار نظام مند نسبت های

شباهت و تفاوت میان آنها حاصل می آید.

به عبارتی هویت اجتماعی درک ما ازاین مطلب است که 'ما'چه کسی هستیم و 'دیگران'که

هستند و از آن سو ، درک دیگران از خودشان وافراد دیگر ( از جمله خود ما) چیست.

طبیعی است که بدون درک این وجوه اشتراک و افتراق امکان ایجاد روابط متقابل صحیح و

منطقی میان جوامع و افراد غیرممکن خواهد بود.

از طرف دیگر وجود هویت واحد و مشترک که ریشه در تاریخ و زبان و فرهنگ یک جامعه

داشته وبه شکل طبیعی در طی زمان شکل یافته باشد و حالتی جعلی و دروغین و فرمالیته

نداشته باشد ، پارامتری بسیار اساسی و مهم در حفظ انسجام جامعه خواهد بود وعاملی حقیقی

در وحدت بخشی به افراد جامعه در مقابل تهاجمات نرم افزاری و سخت افزاری از خارج می

تواند باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آتل گیری رساله طراحی باغ موزه فرهنگ ایرانی خوردنيهاي حلال و حرام در قرآن روش تحقیق مبانی نظری شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي